Miten edistetään miesten ja naisten yhteistä tasa-arvoa?

Suomessa on keskenään erilaisia miesasiajärjestöjä, jotka ajattelevat kukin omalla tavallaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Jotkut yhdistykset haluavat sitoutua ns. perinteisiin käsityksiin miehistä, jotka kilpailevat yhteiskunnan resursseista naisten kanssa. Toiset taas ajattelevat miesasian olevan yhteensopiva feminismin kanssa eikä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä tarvita erillisiä poteroita.

Miesasiajärjestö Miesten tasa-arvo ry väittää ajavansa miesten asiaa. Heidän 45-kohtaisessa eduskuntavaalimanifestissaan on paljon hyviä asioita, mutta sitten on kohtia, jotka eivät oikein edistä kenenkään asiaa. Moni kohta on tarkoitushakuinen ja sisältää jo valmiiksi epäilyttäviä oletuksia: 

"Oikeusvaltion perusperiaatetta, kuten syyttömyysolettamaa on kunnioitettava syytetyn sukupuolesta riippumatta" 

"Sanan- ja mielipiteenvapaus on turttava tasa-arvokeskustelussa"


Kun kohdat kerran ovat manifestissa, illmeisesti oletetaan, että näissä on miesten oikeuksien suhteen ongelma. Silloin oletus pitäisi perustella ja sen tulisi perustua muuhunkin kuin kavereiden kertomuksiin. 

 Laitoin yhdistyksen tavoitteet luokkiin niiden tasa-arvovaikutusten mukaan ja tulkitsin joitakin kohtia suotuisasti yleisten arvojen (ei tarkoitusperien) kautta:

MIESTEN JA NAISTEN YHTEISTÄ TASA-ARVOA EDISTÄVÄT ASIAT: 

 •  Tasa-arvolain tarkoituspykälä on muutettava sukupuolineutraaliksi
 • Nykymuotoinen, vain miehiä koskeva, asevelvollisuus on korvattava tasa-arvoisella maanpuolustuksella. Palvelusta suorittavia miehiä ja naisia on kohdeltava tasa-arvoisesti
 •  Jos sukupuolikiintiöitä ja ns. positiivista erityiskohtelua käytetään tasa-arvotyössä, niitä on sovellettava myös niillä sektoreilla, joilla miehet ovat aliedustettuja ja heikommassa asemassa
 • Vanhempainvapaat on jaettava 6+6+6-mallin mukaisesti
 • Koulutuksessa on asetettava ykkösprioriteetiksi se, että sukupuolierot oppimistuloksissa, koulumenestyksessä ja koulutukseen osallistumisessa poistetaan kaikilla koulutuksen asteilla
 • Kouluissa on siirryttävä käyttämään anonyymeja, standardoituja kokeita, jotta arvostelu olisi mahdollisimman oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kaikille
 • Molempien sukupuolten on oltava tasapuolisesti edustettuina kaikissa tasa-arvoelimissä
 • Miestutkimusta on lisättävä
 •  Pojille on annettava HPV-rokote
 • Eturauhassyöpäseulonnat on aloitettava ainakin riskiryhmään kuuluville miehille
 • Asunnottomuuteen on puututtava tehokkaammin
 • Tavoitteena on oltava se, että miehet saavuttavat naisten tason kaikilla hyvinvointia mittaavilla indekseillä vuoteen 2050 mennessä
 • Vaarallisia ja raskaita töitä tekevien työturvallisuutta on parannettava.
 • On aktiivisesti kampanjoitava kaikenlaista väkivaltaa vastaan, ei ainoastaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Miehiin kohdistuvaa väkivaltaa ei pidä enää vähätellä
 •  Väkivallan miesuhreille on järjestettävä apua


ASIAT, JOTKA EIVÄT EDISTÄ MIESTEN JA NAISTEN YHTEISTÄ TASA-ARVOA:
 

 • Kiintiöiden ja positiivisen erityiskohtelun on hyödytettävä tasapuolisesti molempia sukupuolia.

- Kiintiöiden ja positiivisen erityiskohtelun on hyödytettävä heikommassa asemassa olevia, niin että heidän tosiasiallinen tilanteensa paranee. 

 • Poikien ja tyttöjen väliset erot, kuten poikien myöhäisempi murrosikä, on otettava huomioon koulutuksessa.

-  On epäselvää miten poikien keskimäärin myöhemmin alkava murrosikä pärjäämisen ja suosimisen suhteen ongelma. Sen sijaan sosioekonominen asema on tutkittu ja raportoitu tasa-arvo-ongelma.  Murrosikäoletuksista on myös hyötyä pojille. Kaikki ns. tasa-arvoiset tavat ottaa huomioon poikien vaihtelevat murrosikään liittyvät ominaisuudet tarkoittavat luokitteleviaja erot unohtavia erityisjärjestelyitä. Tämä aiheuttaa rakenteellista epätasa-arvoa.

 •  Koulutuksessa ja kasvatuksessa lapsia ja nuoria on tuettava tekemään itsenäisesti ja vapaasti uraansa ja opiskelujansa koskevia valintoja, olivatpa nuo valinnat perinteisiä tai perinteistä poikkeavia.

-  Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta on tietysti kannustettava tekemään sellaisia valintoja, joissa omanlainen sukupuoli-identiteetti saa mahdollisimman paljon tilaa kehittyä ja kasvaa. Siinä ei jaeta valintoja "perinteisiin" tai ei-perinteisiin.

 •  Koska raiskaukset ja muut seksuaalirikokset ovat vakavia rikoksia, ovat myös niitä koskevat perättömät rikosilmoitukset vakavia rikoksia. Perättömiin ilmiantoihin syyllistyvät on saatettava vastuuseen teoistaan.

- Väärä ilmianto on jo rikos. Seksuaalirikoksista ilmoittaminen on oltava mahdollisimman vähän uhria syyllistävä kokemus. Viranomaisten on myös edistettävä rikoksien aitoa selvittämistä ja kärsimyksen vähentämistä.

 • Jaottelusta etä- ja lähivanhempiin on luovuttava, ja vuoroasumisesta on tehtävä lähtökohta erotilanteissa.

- Vuoroasumisen pohtimisen lähtökohtana ei pidä olla vanhempien sukupuoli vaan sellainen järjestely, joka ottaa huomioon lapselle ja vanhemmille hyvän kokonaisjärjestelyn. Vuoroasumisen asemaa on parannettava.

 • Lisääntymisoikeuksien ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden tasa-arvoisesta toteutumisesta on huolehdittava.

- Tällä ei ilmeisesti viitata miesten oikeuteen käyttää kondomia vaan ns. oikeuksista tulla vanhemmaksi. Abortti on kehon itsemääräämiseen liittyvä oikeus ja se on aina etusijulla vanhemmaksi tuloon nähden. Parhaiten miesten lisääntymisoikeutta edistetään  parantamalla isyyden asemaa perhesuunnittelussa. 

Eppu SaarelaComment